Verkehrswarnungen
Verengung
N627, gesperrt Richtung Maastricht (Nl), zwischen Chaussée de Julémont und Chaussée du Comté de Dalhem
Verengung
N627, gesperrt Richtung Verviers, zwischen Chaussée du Comté de Dalhem und Chaussée de Julémont
Verengung
N627, gesperrt Richtung Verviers, zwischen Chaussée du Comté de Dalhem und Chaussée de Julémont